flickrlinkedin
People

พนักงาน

พนักงาน

เทสโก้ โลตัส แคเรีย อะคาเดมี่

เทสโก้ โลตัส แคเรีย อะคาเดมี่

เทสโก้ โลตัสเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย ภายใต้นโยบาย “Opportunity for young people” มีความมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงภาวะการแข่งขันในโลกธุรกิจและตลาดแรงงานที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเล็งเห็นว่าการสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษา ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

ดังนั้น เทสโก้ โลตัส จึงได้จัดโครงการ “Tesco Career Academy” ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยการบรรยายให้ความรู้ และข้อมูลสำคัญในด้านการสัมภาษณ์งาน การปรับตัว และการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อที่จะสามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและทดลองปฎิบัติจริง ในด้านทักษะการสัมภาษณ์งาน การปรับบุคลิกภาพ และความพร้อมในการสมัครงาน
  • เพื่อเติมประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อม เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ในที่ทำงาน การสร้างความสุขในการทำงานและสมดุลชีวิต ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและระบบการทำงานจริง
  • เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา