flickrlinkedin
People

พนักงาน

พนักงาน

เทสโก้ จูเนียร์

โครงการความร่วมมือเรื่องการพัฒนาการจัดการการอาชีวศึกษาระหว่างเทสโก้โลตัสกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีก
 • เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 • เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา สามารถเลือกเส้นทางการประกอบอาชีพที่ตนเองมีความชำนาญและมีความชอบได้ในอนาคต

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • สนุกกับการเรียนรู้จากการทำงานจริง
 • สัมผัสกับชีวิตและประสบการทำงานจริงก่อนใครตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา
 • ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนวันละ 300 บาท
 • เลือกอนาคตในการทำงานตามความพอใจ
 • เรียนจบหลักสูตร 3 ปี ระดับ ปวช. หรือ 2 ปีระดับ ปวส. สามารถสมัครเช้าเป็นพนักงานของเทสโก้โลตัส และนับอายุงานต่อเนื่องนับ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

 1. นักเรียน-นักศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับปวช. และปวส.
 2. 2 สาขาวิชาได้แก่
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาการจัดการศูนย์กระจายสินค้า

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • เริ่มรับสมัครตั้งแต่ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

เส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ เมื่อเข้าร่วมโครงการ

เทสโก้ โลตัส การันตีตำแหน่งงานเริ่มต้นก้าวแรกเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเอ็กซ์เพรสให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรทุกคน

และสำหรับศูนย์กระจายสินค้า เมื่อจบหลักสูตรมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าโปรแกรมผู้จัดการฝึกหัดประจำศูนย์กระจายสินค้าของ เทสโก้ โลตัส

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ หรือหนังสือส่งตัวจากทางสถาบัน

การสมัครหรือการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ที่เคาน์ทเตอร์ประชาสัมพันธ์และจุดบริการลูกค้า หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสาขา เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับโลตัสเอ็กเพรส ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ผู้จัดการสาขา ทั่วประเทศ
 • หรือส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เทสโก้ โลตัส (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 หรือทาง E-mail: tescojunior@th.tesco.com เบอร์โทรศัพท์ 02-7979000 ต่อ 4455