flickrlinkedin
People

พนักงาน

พนักงาน

นักเรียนพาร์ทไทม์

วัตถุประสงค์ของโครงการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รายชั่วโมง

 • เพื่อส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เทสโก้ โลตัส ให้กับสถานศึกษา
 • เพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา กับ เทสโก้ โลตัส หลังจากจบการศึกษา

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

 • ประสบการณ์ในการร่วมงานกับบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย
 • ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท
 • เมื่อครบ 1 ปี นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนที่ได้รับใน 1 ปีที่ผ่านมา
 • ใบรับรองการผ่านงาน
 • โอกาสความก้าวหน้ากับ เทสโก้ โลตัส เมื่อนักเรียนจบการศึกษา นักเรียนมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าโปรแกรม ผู้จัดการฝึกหัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา 1 ฉบับ

วิธีการสมัคร และช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่เคาน์ทเตอร์ประชาสัมพันธ์และจุดบริการลูกค้าหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสาขา เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับโลตัสเอ็กเพรส ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ